Меню
 • ДМА

 

Research Institute of Medical and Biological Prob-lems of Dnipro State Medical University

 

Науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем - структурний підрозділ Дніпровського державного медичного університету, що об'єднує наукові, науково-педагогічні, науково-виробничі, педагогічні та виробничі трудові колективи, лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які проводять освітню діяльність і проводять наукові дослідження.

Повна назва Інституту:

- українською мовою – Науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем Дніпровського державного медичного університету;

- англійською мовою – Research Institute of Medical and Biological Problems of Dnipro State Medical University;

Скорочена назва інституту – НДІ МБП ДДМУ.

 

Адреса

 

вул. Володимира Вернадського, буд. 9

м. Дніпро

Дніпропетровська обл.

49044

Україна

Телефон:

(056) 766-48-24

097 147 73 32

E-male:

 

Історичні дані

 

У 1963 р. з метою створення необхідних умов для проведення наукових розробок з актуальних теоретичних, гігієнічних і клінічних проблем та підготовки наукових кадрів вищої (кандидати та доктори наук) кваліфікації, у Дніпропетровському медичному інституті було організовано Центральну науково-дослідну лабораторію (ЦНДЛ).

У 1996 р., у зв'язку із зміною умов господарювання, ректором Г. В. Дзяком було поставлено завдання: виходячи з наявних обсягів фінансування, зберегти основні підрозділи лабораторії, поліпшити її матеріальне оснащення і кадровий склад, забезпечити можливість її подальшого розвитку на провідних напрямках наукових досліджень. Було проведено структурну реорганізацію лабораторії; її співробітники були зведені у дві функціональні групи:

- групу параклінічних методів досліджень;

- групу експериментальної патології.

Керуючись положенням Ст. 30 Закону України «Про вищу освіту», Статутом Дніпропетровської державної медичної академії з метою розширення досліджень з пріоритетних напрямків розвитку медичної науки, включаючи біотехнологічні та інноваційні розробки, для проведення їх на сучасному науково-аналітичному рівні, згідно наказу ректора ДЗ «ДМА» № 315 від 12.09.2011 р. з 1 вересня 2011 р. Центральну науково-дослідну лабораторію було реорганізовано у Науково-дослідний інститут медико-біологічних проблем (НДІ МБП).

Директором новоствореного НДІ МБП було призначено доктора медичних наук, професора Дроздова Олексія Леонідовича, який керував НДІ МБП до 2018 року.

22 січня 2018 р. директором НДІ МБП було призначено доктора медичних наук, професора Шевченка Олександра Анатолійовича, який керував НДІ МБП до 2020 року

З 1 грудня 2020 р. директором НДІ МБП призначено доктора медичних наук, професора Горбунцова Вячеслава Вячеславовича.

Основними завданнями Інституту є:

- задовольняти попит науковців – співробітників та слухачів Університету (здобувачів наукових ступенів, докторантів, аспірантів, клінічних ординаторів, курсантів, студентів тощо) на виконання наукових досліджень із застосуванням сучасного обладнання у відповідно атестованих підрозділах Інституту із залученням висококваліфікованих фахівців, надавати співробітникам кафедр Університету базу для виконання фрагментів докторських та кандидатських дисертацій, пов’язаних з виконанням лабораторних досліджень;

- надавати широке коло наукових, науково-прикладних, дослідницьких, освітянських та виробничих послуг юридичним та фізичним особам в Україні та за кордоном згідно укладених договорів на основі контрактової діяльності за умови самозабезпечення та постійного розвитку матеріально-технічної, методичної, кадрової бази;

- надавати платні послуги, що відповідають Переліку, затвердженому Постановами КМУ № 1138, 1180 та/або іншими діючими законодавчими актами.

 

Напрями роботи

 

І. Наукова діяльність:

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з основних проблем клінічної та профілактичної медицини, медичної екології, у тому числі, розробка нових методів профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань людини;

- проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт; проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків об’єктів навколишнього середовища та життєдіяльності людини, діагностика інфекційних захворювань;

- проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування;

- послуги віварію;

- інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

- проведення наукової, науково-технічної та інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;

- послуги патентного та інформаційного відділів;

- забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;

- розроблення науково-технічної документації;

- впровадження результатів наукових досліджень для практичного використання;

- впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;

- організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

ІІ. Освітянська діяльність – забезпечення та реалізація освітнього процесу у формальній та / або неформальній освіті:

- інноваційно-освітня діяльність: розроблення та використання у сфері освіти освітніх інновацій тощо;

- організація та проведення освітніх заходів підвищення кваліфікації, спеціалізації, стажування тощо для робітників, пов’язаних з медициною;

- організація та проведення освітніх заходів для фахівців інших спеціальностей;

- організація та проведення організаційно-методичних заходів;

- надання послуг організаційного характеру.

ІІІ. Інші види діяльності:

- виробничі послуги; послуги тиражування друкованої продукції;

- оздоровчі послуги юридичним та фізичним особам на базі споруд спортивного комплексу Університету та спорт-табору «Здоров’я»;

- використання інших видів інтелектуальних та матеріальних ресурсів Університету шляхом укладання громадсько-правових договорів на виконання робіт та надання послуг згідно чинного законодавства.

Структура інституту

Інститут структурований за напрямками виконання робіт та має у своєму складі наступні основні підрозділи:

І. Адміністративно-управлінський сектор.

ІІ. Науково-дослідний сектор, до складу якого також входять:

- Випробувальний центр НДІ МБП ДДМУ;

- патентно-інформаційний відділ;

- відділ метрології та стандартизації.

ІІІ. Сектор підготовки кадрів та навчання.

 1. Виробничий сектор.

АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ СЕКТОР

 

Директор НДІ МБП ДДМУ
доктор медичних наук, професор
Горбунцов Вячеслав Вячеславович

Телефон:

(056) 766-48-24

097 147 73 32

Заступник директора
головний науковий співробітник,
доктор медичних наук, професор
Шевченко Олександр Анатолійович

098 293 23 33

097 567 18 03

 

E-male: toxysan@ukr.net

 

 

Адміністративно-управлінський персонал

 

Відділ кадрів
Старший інспектор відділу кадрів
Кириченко Надія Пилипівна

(056) 766-48-24

097 147 73 32

Провідний економіст
Головко Тетяна Іванівна
(056) 766-48-38
Провідний економіст
Безкоровайна Наталія Павлівна
(056) 766-48-39
Провідний економіст
Колодій Ганна Вікторівна
(056) 766-48-26
Заступник головного бухгалтера
Ніколенко Ірина Вікторівна
(056) 766-48-17
Провідний бухгалтер
Петрова Наталія Миколаївна    
(056) 766-48-37
Бухгалтер
Каптарь Олена Траянівна
 
Провідний фахівець з державних закупівель
Залюбовська Вікторія Володимирівна
(056) 766-48-18
Діловод
Яремко Катерина Юріївна
(056) 766-48-24
Касир
Базавлуцька Тетяна Михайлівна
 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР

Керівник з організації роботи сектору

Десятерик Ольга Вікторівна

молодший науковий співробітник

(056) 766-48-24

097 147 73 32

E-male:

 

Наукові, науково-педагогічні, науково-виробничі лабораторії,
науково-дослідні центри, патентно-інформаційний відділ,
відділ метрології та стандартизації

 

Напрямки діяльності

Акушерство і гінекологія

Алергологія

Анестезіологія, інтенсивна терапія

Військова медицина

Внутрішні хвороби

Гастроентерологія

Гігієна праці

Гігієна харчування

Гігієна, медична екологія

Дерматовенерологія

Дитяча хірургія

Загальна гігієна

Загальна практика – сімейна медицина

Інфекційні хвороби

Медико-соціальна експертиза і реабілітація

Медицина невідкладних станів

Медична генетика

Мікробіологія, вірусологія, імунологія та епідеміологія

Неврологія

Нейрохірургія

Онкологія

Отоларингологія

Педіатрія

Професійні хвороби

Психіатрія

Психологія

Соціальна медицина, організація охорони здоров’я

Спортивна медицина

Стоматологія

Стоматологія дитяча

Урологія

Фармакологія і клінічна фармакологія

Фізична та реабілітаційна медицина

Хірургія

 

1.                  

Випробувальний центр НДІ МБП ДДМУ

Гігієна, медична екологія

2.                  

Н-ВТК «Мікробіолог»

Мікробіологія, вірусологія, імунологія та епідеміологія

3.                  

Н-ВТК «Придніпровський регіональний центр з питань еколого-гігієнічної та медико-біологічної оцінки промислових відходів» (Н-ВТК «Центр»)

Гігієна, медична екологія

4.                  

Н-ВТК «Профілактик»

Загальна гігієна

5.                  

Н-ВТК «Санітарно-гігієнічна лабораторія ДМА» 

Гігієна праці

6.                  

Н-ВТК «Фармекс»

Фармакологія і клінічна фармакологія

7.                  

Н-ВТК «Центр психодіагностики та розвитку особистості»

Психологія

8.                  

Н-ПТK «Аванта»

Внутрішні хвороби

9.                  

Н-ПТK «Дерматовенеролог»

Дерматовенерологія

10.             

Н-ПТK «Алерголог»

Алергологія

11.             

Н-ПТK «Виробничий фактор»

Внутрішні хвороби, професійні хвороби

12.             

Н-ПТK «Гіпербарист»

Анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів

13.             

Н-ПТK «Грунт»

Психіатрія

14.             

Н-ПТK «Дитячий хірург»

Дитяча хірургія

15.             

Н-ПТK «Діагност»

Внутрішні хвороби

16.             

Н-ПТK «Експерт»

Медико-соціальна експертиза і реабілітація

17.             

Н-ПТK «Інтенсивіст»

Анестезіологія, інтенсивна терапія

18.             

Н-ПТK «Інтер-стом»

Стоматологія

19.             

Н-ПТK «Клінічна хірургія»

Хірургія

20.             

Н-ПТK «Курсант»

Внутрішні хвороби, педіатрія

21.             

Н-ПТK «Ліка»

Соціальна медицина, організація охорони здоров’я

22.             

Н-ПТK «Мак-рамед»

Внутрішні хвороби

23.             

Н-ПТK «Невролог»

Неврологія

24.             

Н-ПТK «Нейрон»

Неврологія. Нейрохірургія

25.             

Н-ПТK «Нутриціолог»

Гігієна харчування

26.             

Н-ПТK «Панацея»

Внутрішні хвороби

27.             

Н-ПТK «Педіатр»

Педіатрія

28.             

Н-ПТK «Пластична хірургія»

Хірургія

29.             

Н-ПТK «Промінь»

Внутрішні хвороби, гастроентерологія

30.             

Н-ПТK «Реабілітолог»

Фізична та реабілітаційна медицина. Спортивна медицина

31.             

Н-ПТK «Салютем»

Анестезіологія. Інтенсивна терапія
та медицина невідкладних станів.
Військова медицина

32.             

Н-ПТK «Севера»

Акушерство і гінекологія

33.             

Н-ПТK «Серце»

Внутрішні хвороби

34.             

Н-ПТK «Сімейна медицина»

Внутрішні хвороби.
Загальна практика – сімейна медицина

35.             

Н-ПТK «Стоматолог дитячий»

Стоматологія дитяча

36.             

Н-ПТK «Сучасна стоматологія»

Стоматологія

37.             

Н-ПТK «Трайл»

Внутрішні хвороби

38.             

Н-ПТK «Тренінговий центр з інфекційного контролю»

Мікробіологія, вірусологія, імунологія та епідеміологія

39.             

Н-ПТK «Уролог»

Урологія

40.             

Н-ПТK «Хірургія № 2»

Хірургія

41.             

НТК «Вершина»

Педіатрія та медична генетика

42.             

НТК «Дерматологія»

Дерматовенерологія

43.             

НТК «Дитинство»

Педіатрія

44.             

НТК «Дослідник»

Інфекційні хвороби

45.             

НТК «Здоров’я дітей»

Педіатрія

46.             

НТК «Лікар»

Внутрішні хвороби

47.             

НТК «Онкологія»

Онкологія

48.             

НТК «Отоларинголог»

Отоларингологія

49.             

НТК «Педіатрична наука»

Педіатрія

50.             

НТК «Хірург»

Хірургія

 

Теми НДР колективів

 

«Наукове обґрунтування організаційно-методичних основ системи безперервного підвищення якості надання медичної допомоги», державний реєстраційний № 0119U101403.

«Клініко-морфологічні і лабораторні аспекти діагностики та лікування хвороб органів травлення», державний реєстраційний № 0119U101681.

«Обґрунтування та оптимізація ведення пацієнтів з серцево-судинними хворобами на фоні коморбідних захворювань», державний реєстраційний № 0120U102942.

«Удосконалення персоніфікованих методів системного лікування з врахуванням їх клінічних та молекулярно-генетичних характеристик», державний реєстраційний № 0117U003384.

«Таргетна терапія хворих на дерматози та інфекції, що передаються статевим шляхом, в умовах комор бідності», державний реєстраційний № 0114 U 000934.

«Медико-педагогічне забезпечення фізичної реабілітації, спортивних та оздоровчих тренувань», державний реєстраційний № 0116U004468.

 «Прогнозування і профілактика післяопераційних ускладнень на фоні важкого коморбідного стану на фоні печінкової недостатності», державний реєстраційний № 0119U100659.

«Удосконалення діагностики та хірургічного лікування патології панкреато-біліарної зони, периферійних судин ти щитоподібної залози», державний реєстраційний № 0120U103031.

«Хірургічне лікування вад розвитку та запальних захворювань у дітей», шифр роботи: ІН.04.14.

«Оптимізація та розробка нових органопротекторних технологій у знеболюванні, інтенсивній терапії та невідкладних станах у хворих різних вікових категорій», державний реєстраційний № 0118U006019.

«Розробка нових підходів до діагностики, лікування та профілактики гінеко-логічної та акушерської патології», державний реєстраційний № 0118U001277.

«Лікування та профілактика стоматологічної патології при системних захворюваннях», державний реєстраційний № 0120U103030.

«Гігієнічна оцінка впливу природних і техногенних факторів на стан здоров’я населення», державний реєстраційний № 0118U004729.

 

Патентно-інформаційний відділ

 

Відділом виконується:

- робота стосовно підготовки патентно-ліцензійної документації із захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та авторських прав;

- реєстрація та подання планової звітності щодо виконання науково-дослідних робіт в університеті;

- організація та проведення роботи зі створення, поповнення та використання патентного фонду навчального закладу.

Напрямки діяльності відділу:

- надання фахівцям ДДМУ з основами патентознавства, патентної чистоти та охороноздатності наукових продуктів;

- надання відомостей про довідково-пошуковий апарат, ефективні бази даних і територіальні патентні фонди;

- консультування з питань пошуку, відбору та аналізу патентної, кон’юнктурної, науково-технічної документації та оцінки технічного рівня розроблювальних об’єктів;

- видання Завдання та контролювання Регламенту на Патентно-інформаційні дослідження;

- контролювання роботи з питань патентоспроможності фрагментів наукових робіт;

- надання допомоги, зв’язаної із захистом та охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;

- контролювання етапів державної патентної експертизи винаходів, корисних моделей, товарних знаків, промислових зразків;

- проведення роботи, зв‘язаної з реєстрацією авторського права на наукові твори (підручники, монографії, довідники, автореферати, методики, дисертації, лекції, атласи, бази даних, схеми, алгоритми тощо).

- забезпечення обліку об‘єктів інтелектуальної власності, що створені за рахунок державних та приватних коштів, відображення його у державній та галузевій звітності.

 

 

   
Білозуб Володимир Володимирович
провідний фахівець з інтелектуальної власності, патентний повірений України
Рясков Олег Анатолійович
провідний фахівець з інтелектуальної власності,
магістр з інтелектуальної власності.


м. Дніпро, пл. Соборна, 4.

Телефон: +38 067 566 7237.

E-male:      .

м. Дніпро, пл. Соборна, 4, к. 520

Телефон:
+38-067-568-48-75,

+38-050-36-36-963

E-male:

 

 

Відділ метрології та стандартизації

 

Соколов Олександр Львович

головний метролог

кандидат медичних наук

м. Дніпро, пл. Соборна, 4.

Телефон: +38 093 758 5672.

E-male: @.

 

 

 

Відділ метрології та стандартизації Дніпровського державного медичного університета забезпечує єдністю вимірювань при виконанні науково-дослідних і дисертаційних робіт, вимірювань в лікувальному і навчальному процесі, та своєчасну метрологічну повірку вимірювальних приладів університету, а також здійснює постійний контроль і нагляд за вимірювальними роботами.

Основні завдання та напрямки діяльності відділу метрології та стандартизації:

 

- метрологічне забезпечення науково-дослідної діяльності та навчального процесу в університеті;

- проведення метрологічної експертизи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на всіх етапах їх виконання;

- організація та проведення робіт, що необхідні для забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до затверджених нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх подальше впровадження з метою забезпечення ефективності вимірювань;

- надання консультативної та практичної допомоги з питань підготовки науково-дослідних діагностичних лабораторій до проведення державної атестації;

- організація в установленому порядку своєчасного та якісного ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки;

- створення нормативної бази з метою забезпечення діючими стандартами та іншими нормативними документами в галузі метрології, що необхідні для виконання науково-дослідних робіт і оформлення звітних матеріалів;

- організація контролю за дотриманням вимог діючих стандартів та інших нормативних актів у сфері метрології в усіх підрозділах університету;

- метрологічне забезпечення підрозділів університету шляхом вибору, застосування та підтримання в процесі експлуатації метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, організація в установленому порядку їх державної метрологічної атестації, повірки, а також контролю за їх технічним станом на робочих місцях (на місцях застосування);

- проведення консультацій та обґрунтування рекомендацій щодо оснащення наукових і навчальних структурних підрозділів засобами вимірювальної техніки;

- розробка пропозицій щодо оснащення наукових структур засобами вимірювальної техніки та заміни застарілих моделей, виходячи із завдань, які виконуються науковими структурами університету;

- здійснення комплексних заходів з підготовки та проведення метрологічної атестації придбаних імпортних засобів вимірювальної техніки в організаціях, які на це уповноважені;

- взаємодія з науковими метрологічними організаціями і територіальним органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення, сприяння органам Державного стандарту України під час здійснення ними Державного метрологічного нагляду;

- виконання вказівок органів Держспоживстандарту України щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок;

- планування та участь у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі метрології;

- участь у роботі з міжнародного співробітництва в галузі метрології та метрологічної діяльності;

- організація робіт щодо підвищення ефективності заходів метрологічного забезпечення в галузі безпеки праці;

- впровадження сучасних методів і засобів вимірювальної техніки, автоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, вимірювально-інформаційних систем, а також стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;

- впровадження державних стандартів та інших нормативних документів, які регламентують метрологічні норми і правила;

- участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з атестації лікувальних закладів та клініко-діагностичних лабораторій;

- ведення обліку засобів вимірювальної техніки, аналізу їх технічного стану та доцільності їх застосування в науковій і навчальній діяльності;

- контроль і аналіз правильності застосування та зберігання засобів вимірювальної техніки в підрозділах університету;

- укладання договорів з технічного нагляду, обслуговування, ремонту, державній атестації і повірці засобів вимірювальної техніки з підприємствами та організаціями, які на це уповноважені;

- здійснення звітності щодо діяльності служби метрології університету.

 

Основні функції відділу метрології та стандартизації:

 

 1. Метрологічне і стандартизаційне супроводження дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів і пошукачів:

- на етапі планування дисертаційних робіт;

- на етапах щорічних звітів дисертантів;

- на етапах попереднього і офіційного захисту дисертацій.

 1. Метрологічна експертиза та нормоконтроль проміжних і заключних звітів з науково-дослідних робіт та рукописів дисертацій.
 2. Проведення організаційно-технічних заходів з удосконалення засобів і методів вимірювання, експлуатації засобів вимірювальної техніки.
 3. Організація планових заходів з впровадження в підрозділах університету державних і відомчих стандартів та нормативних документів, які регламентують норми точності, методи і засоби вимірювання, використання засобів вимірювальної техніки.
 4. Організація робіт із своєчасного ремонту та укладання договорів із технічного нагляду, ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки з організаціями, які мають на це право.
 5. Забезпечення контролю за оснащенням наукової та виробничої діяльності всіма необхідними засобами вимірювальної техніки і відповідністю їх застосування вимогам нормативної документації в усіх підрозділах університету.
 6. Контроль за укомплектованістю інформаційного фонду стандартів, зберіганням та повіркою в установленому порядку робочих еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки.
 7. Організація підвищення кваліфікації працівників служби і осіб, які використовують засоби вимірювальної техніки.
 8. Своєчасне представлення звітності в базову організацію стандартизації та метрології.
 9. Участь в комісії із списання морально і технічно застарілих моделей засобів вимірювальної техніки.

 

Сектор підготовки кадрів та навчання

 

Керівник з організації роботи сектору

Урвачова Ольга Олексіївна

провідний економіст з договірних та претензійних робіт

Телефон:

(056) 766-48-24

097 147 73 32

E-male:

 

 

 

Науково-педагогічні та педагогічні трудові колективи

 

1.                  

Н-ПТK «Аванта»

Внутрішні хвороби

2.                  

Н-ПТK «Дерматовенеролог»

Дерматовенерологія

3.                  

Н-ПТK «Алерголог»

Алергологія

4.                  

Н-ПТK «Виробничий фактор»

Внутрішні хвороби, професійні хвороби

5.                  

Н-ПТK «Гіпербарист»

Анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів

6.                  

Н-ПТK «Грунт»

Психіатрія

7.                  

Н-ПТK «Дитячий хірург»

Дитяча хірургія

8.                  

Н-ПТK «Діагност»

Внутрішні хвороби

9.                  

Н-ПТK «Експерт»

Медико-соціальна експертиза і реабілітація

10.             

Н-ПТK «Інтенсивіст»

Анестезіологія, інтенсивна терапія

11.             

Н-ПТK «Інтер-стом»

Стоматологія

12.             

Н-ПТK «Клінічна хірургія»

Хірургія

13.             

Н-ПТK «Курсант»

Внутрішні хвороби, педіатрія

14.             

Н-ПТK «Ліка»

Соціальна медицина, організація охорони здоров’я

15.             

Н-ПТK «Мак-рамед»

Внутрішні хвороби

16.             

Н-ПТK «Невролог»

Неврологія

17.             

Н-ПТK «Нейрон»

Неврологія. Нейрохірургія

18.             

Н-ПТK «Нутриціолог»

Гігієна харчування

19.             

Н-ПТK «Панацея»

Внутрішні хвороби

20.             

Н-ПТK «Педіатр»

Педіатрія

21.             

Н-ПТK «Пластична хірургія»

Хірургія

22.             

Н-ПТK «Промінь «

Внутрішні хвороби, гастроентерологія

23.             

Н-ПТK «Реабілітолог»

Фізична та реабілітаційна медицина. Спортивна медицина

24.             

Н-ПТK «Салютем»

Анестезіологія, Інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів.
Військова медицина

25.             

Н-ПТK «Севера»

Акушерство і гінекологія

26.             

Н-ПТK «Серце»

Внутрішні хвороби

27.             

Н-ПТK «Сімейна медицина»

Внутрішні хвороби.
Загальна практика – сімейна медицина

28.             

Н-ПТK «Стоматолог дитячий»

Стоматологія дитяча

29.             

Н-ПТK «Сучасна стоматологія»

Стоматологія

30.             

Н-ПТK «Трайл»

Внутрішні хвороби

31.             

Н-ПТK «Тренінговий центр з інфекційного контролю»

Мікробіологія, вірусологія, імунологія та епідеміологія

32.             

Н-ПТK «Уролог»

Урологія

33.             

Н-ПТK «Хірургія № 2»

Хірургія

34.             

П-ВТК «Морфолог»

Анатомія людини

35.             

ПТК «Інфекціоніст»

Інфекційні хвороби

36.             

ПТК «Малюк»

Акушерство і гінекологія

37.             

ПТК «Науковець»

Організація наукового та науково-педагогічного процесу

38.             

ПТК «Офтальмологія»

Офтальмологія

39.             

ПТК «Підготовчі курси «

Освіта передфахова

40.             

ПТК «Прогрес»

Організація освітнього процесу

41.             

ПТК «Радіолог»

Медична радіологія, рентгенологія

42.             

ПТК «Реконмед»

Хірургія. Ортопедія і травматологія

43.             

ПТК «Стоматолог»

Стоматологія

 

Перелік лікарських спеціальностей, за якими проводиться післядипломне навчання

(спеціалізація, стажування, курси тематичного удосконалення, симуляційні тренінги, тренінги з оволодіння практичними навичками, курси тематичного навчання)

 

Акушерство і гінекологія

Алергологія

Анестезіологія

Гастроентерологія

Гігієна харчування

Дерматовенерологія

Дитяча алергологія

Дитяча анестезіологія

Дитяча дерматовенерологія

Дитяча ортопедія і травматологія

Дитяча офтальмологія

Дитяча стоматологія

Дитяча хірургія

Дитячі інфекційні хвороби

Дієтологія

Ендокринологія

Загальна гігієна

Загальна практика - сімейна медицина

Інфекційні хвороби

Кардіологія

Клінічна лабораторна діагностика

Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища

Лікувальна фізкультура

Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

Медицина невідкладних станів

Медична психологія

Наркологія

Неврологія

Нейрохірургія

Неонатологія

Організація і управління охороною здоров'я

Ортопедична стоматологія

Ортопедія і травматологія

Офтальмологія

Педіатрія

Променева терапія

Професійна патологія

Психіатрія

Радіологія

Спортивна медицина

Стоматологія

Терапевтична стоматологія

Терапія

Ультразвукова діагностика

Урологія

Фізична та реабілітаційна медицина

Функціональна діагностика

Хірургічна стоматологія

 

ВИРОБНИЧИЙ СЕКТОР

Керівник з організації роботи сектору

Десятерик Ольга Вікторівна

молодший науковий співробітник

Телефон:

(056) 766-48-24

097 147 73 32

E-male:

 

 

 

Науково-виробничі та виробничі трудові колективи

 

Видавництво, поліграфія

Гігієна праці

Гігієна, екологія, медична екологія

Мікробіологія, вірусологія, імунологія та епідеміологія

Організація відпочинку та оздоровлення

Психологія

Реабілітація

Спортивна медицина

Фармакологія і клінічна фармакологія

Фізична культура та спорт

 

 

1.                  

Випробувальний центр НДІ МБП ДДМУ

Гігієна, медична екологія

2.                  

Н-ВТК «Мікробіолог»

Мікробіологія, вірусологія, імунологія та епідеміологія

3.                  

Н-ВТК «Санітарно-гігієнічна лабораторія ДМА» 

Гігієна праці

4.                  

Н-ВТК «Фармекс»

Фармакологія і клінічна фармакологія

5.                  

Н-ВТК «Центр»

Гігієна, екологія

6.                  

Н-ВТК «Центр психодіагностики та розвитку особистості»

Психологія

7.                  

ВТК «Друкар»

Видавництво, поліграфія

8.                  

ВТК Журнал «Урологія»

Видавництво, поліграфія

9.                  

ВТК «Здоров’я»

Організація відпочинку та оздоровлення

10.             

ВТК «Редактор»

Видавництво, поліграфія

11.             

ВТК «Спортклуб»

Організація відпочинку та оздоровлення. Спортивна медицина. Реабілітація. Фізична культура та спорт