Меню
 • ДМА

Дніпропетровська медична академія включена до реєстру вищих навчальних закладів України, визнана акредитованою за статусом вищого закладу освіти IV рівня.

Академія забезпечує єдину безперервну підготовку спеціалістів на трьох рівнях: довузівському, вузівському та післядипломному. У різні роки проректорами з навчальної роботи були: Сагредо Микола Петрович 1918р. -1920р., Дзержинський Владислав Едмундович 1920р. - 1922р.,

Довузівська підготовка - це підготовче відділення та підготовчі курси.

Вузівський рівень - це 7 факультетів: три медичних, стоматологічний, I і II міжнародні факультети та факультет післядипломної освіти. Підготовка спеціалістів ведеться за 7 спеціальностями: "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа", "стоматологія", "фармація", "клінічна фармація" (очна та заочна форма навчання).

Післядипломна освіта здійснюється: в інтернатурі за 29 спеціальностями, клінічна ординатура за 36 спеціальностями; магістратура вітчизняних випускників - за 29 спеціальностями, а громадян іноземних держав - за 16 спеціальностями, аспірантура - за 29 спеціальностями, підвищення кваліфікації, перепідготовка та спеціалізація лікарів - за 36 спеціальностями.

Дистанційне навчання на післядипломному етапі у ДЗ «ДМА»

Для людей похилого віку академія пропонує «Університет Золотого Віку» (УЗВ) - соціально спрямовану навчальну організацію, яка працює з людьми похилого віку шляхом їх навчання основам здоров’я з метою геронтологічної профілактики, соціальної мобілізації, подовження індивідуальної, інтелектуальної та професійної активності.
В своїй роботі УЗВ керується діючим законодавством, статутом ДЗ «ДМА», а також рішеннями керівництва УЗВ та керівництва ДЗ «ДМА». УЗВ займається навчанням людей похилого віку безкоштовно, на основі їх добровільної згоди. Діяльність УЗВ будується на громадських засадах із залученням широкого кола науковців, спеціалістів, а також соціальних, благодійних та державно-адміністративних організацій усіх рівнів.
Представники УЗВ співпрацюють із профспілками, медичними установами м. Дніпропетровська, вищими учбовими закладами міста, громадськими та соціальними організаціями, які працюють із людьми похилого віку.

На 57 кафедрах академії (з них 21 випускаюча) навчальний процес ведуть 697 викладачів, в тому числі 115 докторів медичних наук, з них 85 професорів, 374 кандидатів наук, з них 187 доцентів.

В академії навчається понад 4200 студентів, близько 900 інтернів, 111 магістрантів, 68 аспірантів, 99 клінічних ординаторів, понад 3100 курсантів-лікарів. В академії навчається понад 1000 громадян із 42 іноземних країн. З 2003 року для іноземних студентів введено навчання англійською мовою.

Дніпропетровська медична академія реалізує систему компетенції! щодо підготовки фахівців у сучасних умовах згідно з галузевим стандартом вищої медичної освіти. У структурі цілей системної професійної освіти головне-засвоєння професійних знань, практичних вмінь та навичок, виховання рис особистості, які необхідні для успішного застосування професійних вмінь та навичок.

Реалізація галузевих стандартів вищої освіти в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу вимагають впровадження не тільки розробки навчально-методичної документації, але й нових педагогічних технологій, сучасних засобів контролю за набуттям студентами кінцевого рівня знань та вмінь, здатних навчити майбутніх лікарів вирішувати типові завдання професійної діяльності.

Академія постійно поповнює манекени, фантоми та інші навчально-наочні прилади, аби формувати практичні вміння та навички, необхідні у загально-лікарській діяльності згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики за фахами "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа", "Стоматологія". Це дозволило створити на клінічних кафедрах спеціальні класи щодо формування навичок. Наявність фантомів, манекенів та інших навчально-наочних приладів, дає можливість студентам відпрацьовувати практичні навички, а викладачам контролювати їх виконання за принципом "вміє - не вміє". Саме наявність такої системи і матеріально - технічної бази дозволили академії першої запровадити у 2002 році новітні технології державної атестації у формі проведення комплексного державного клінічного іспиту випускників за системою OSKI, який широко використовується у багатьох медичних закладах Європи. При цьому оцінюється якість рішення типових задач в умовах, наближених до професійної діяльності лікаря загальної практики. Важливий аспект нової форми державного іспиту - складання практичних вмінь та навичок "біля ліжка хворих (дорослого та дитини)" на медичних факультетах та "біля крісла пацієнта" на стоматологічному факультеті. На відміну контролю рівня знань; впровадження системи "зворотнього звязку" (анкетування студентів, викладачів); формування у студентів відповідальності за якість освіти, яку вони отримують; психолого - педагогічне супроводження першокурсників.

В академії понад 10 років існує лабораторія психофізіологічних досліджень, яку очолює канд. психолог, наук Галина Степанівна Канюка.

Спеціалістами лабораторії створена і успішно застосовується програма психофізіологічного тестування першокурсників. За результатами тестування студенти отримують консультації психологів, відвідують тренінги з корекційних програм, консультації з особистих питань.

Використання інформаційних і телекомунікаційних технологій є однією з основ ефективної роботи сучасної установи. В академії 10 комп ютерних класів, 778 комп'ютерів, 262 принтера, 56 мультімедійних проекторів, 52 сканера, 25 ксероксів, 28 багатофункціональних установок. Всі кафедри підключені до глобальної мережі Internet. Це дозволяє активно впроваджувати в навчальний процес сучасні навчальні активізуючі технології, контролюючі та навчальні комп'ютерні програми, використовувати навчально-діагностичні програми, діагностичні та від вибіркового методу контролю проводиться перевірка у кожного студента всього комплексу практичних вмінь і навичок згідно з ОКХ: 33 на медичному та 25 на стоматологічному. В академії розроблені вимоги і методичні підходи для викладачів і студентів з урахуванням професійних та етико-деонтологічних принципів, критеріїв оцінки вмінь та практичних навичок студентів.

Впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес проводиться у декількох напрямах:

 • впровадження ліцензійних тестових іспитів системи "Крок 1,2,3" ;
 • впровадження нової технології комплексного практично- орієнтованого державного іспиту з клінічних дисциплін за методикою OSKI;
 • впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу відповідно до вимог Болонської декларації ( на медичних факультетах з 1 вересня 2005 року, на стоматологічному факультеті - з 2010 року);
 • впровадження компютерних технологій навчання;
 • впровадження системи формування вмінь та практичних навичок відповідно до вимог державного стандарту вищої медичної освіти;
 • впровадження системи внутрівузівського незалежного від кафедр.
 • Вивчення історичних і культурних традицій ректорського тестового нашої держави у кабінетні україномовознавства, лікувальні алгоритми, дистанційне спостереження за ходом операцій, проводити інтерактивні мультімедійні лекції, презентації тощо.

У 2008 році академія придбала комплексну навчаючу систему з тренажерами «Online Version of Medical Examination Skills Training System». 3a допомогою комп'ютерної програми студенти відпрацьовують навички діагностики внутрішніх хвороб.

Щомісячно на засіданнях Центральної методичної комісії академії, яку очолює перший проректор член-кор. НАМН України професор Тетяна Олексіївна Перцева, розглядаються методологічні та методичні питання організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи, впровадження сучасних освітніх технологій навчання, обмін досвідом кафедр щодо форм та методів контролю рівня знань, оптимізація державної атестації випускників, підвищення якості підготовки фахівців, тощо.

З метою координації методичної роботи за профілями кафедр в академії діє 9 предметно-методичних комісій:

 • «Медико-біологічні дисципліни» - голова професор В.В. Колдунов;
 • «Внутрішні хвороби» - голова професор О .В . Курята;
 • «Хірургія» - голова професор Я.С.Березницький;
 • «Педіатрія» - голова професор О.Є. Абатуров;
 • «Гігієна» - голова професор Е.М. Білецька;
 • «Позадипломна освіта» - голова професор В.М.Лехан;
 • «Сімейна медицина» - голова професор Н.Д. Чухріенко;
 • «Стоматологія» - голова професор А.В.Самойленко;
 • «Клінічна фармація» - голова доцент, д.фарм.наук О.А. Подплєтня.

За останні 10 років професорсько-викладацьким складом академії створено самостійно та у співавторстві 26 підручників, близько 200 навчально-методичних та навчальних посібників з грифом МОН, МОЗ, ЦМК з ВМО МОЗ України та проблемної комісії НАМН України. Видання навчально-методичної літератури проводиться українською мовою з подальшим перекладом на російську та англійську мови - для іноземних студентів. У 2001 році на базі академії Міністерство охорони здоров'я України проводило всеукраїнську науково-методичну конференцію «Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні».

Згідно з Наказом МОЗ України про "Перелік опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти" в академії 4 опорних кафедри:

 1. Дитячої хірургії;
 2. Фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології;
 3. психіатрії, наркології і медичної психології;
 4. Педіатрії 1 та медичної генетики.

Опорними кафедрами створені типові навчальні програми з дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу для всіх ВНМ(Ф)3 України. У 2010 році опорні кафедри створили авторські колективи для підготовки національних підручників з відповідних дисциплін.

Дніпропетровська медична академія щорічно бере участь у міжнародних та державних виставках «Сучасна освіта в Україні» і нагороджується дипломами і почесними дипломами: «за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти (2003)», «за активне упровадження нових освітньо-виховних технологій (2004)», «за інноваційний розвиток освіти та впровадження сучасних освітніх технологій (2005)», «за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти (2006)».

Дніпропетровська медична академія стала лауреатом 3-ї виставки-презентації Освіта України «Інноваційні технології навчання» (26-28.10.2006 р.) у номінації «Інновації у навчальному процесі» за декілька робіт, зокрема «за технологію комплексного практично-орієнтованого іспиту з 4-х клінічних дисциплін». «За упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику» у 2009 р. академія нагороджена бронзовою медаллю. На XII міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2009» та міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади -2010» академія була нагороджена срібними медалями. У 2010 році - золотою медаллю у номінації «Інноватика у вищій освіті». У 2011 р. ДМА нагороджена золотою медаллю на міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2011» у номінації «Упровадження системи компетенції! -як основа підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі».