Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Важливою умовою розвитку медичної науки є організація ефективної системи  підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Планомірна підготовка науково-педагогічних кадрів – докторів філософії та докторів наук сприяє своєчасному поповненню та оновленню професорсько-викладацького складу, селекції талановитих і мотивованих до наукової діяльності співробітників.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів здійснюється в першу чергу через аспірантуру та докторантуру, і є одним з основних джерел постійного поповнення та оновлення інтелектуального потенціалу як ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», так і усієї медичної спільноти України, її наукової еліти. Щороку проводиться інтенсивна робота з удосконалення кадрової політики, підготовки резерву докторів філософії і докторів наук.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  є одним із лідерів підготовки наукових та науково-педагогічних медичних кадрів в Україні – ефективність аспірантури та магістратури щороку становить 100%.

Як відомо, одним з основних критеріїв ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є кількість захищених дисертацій під час навчання в аспірантурі та перебуванні в докторантурі. За результатами рейтингового оцінювання діяльності медичних ВУЗів у 2015 році підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» за кількістю затверджених  ДАК МОН України кандидатських та докторських дисертацій визнана успішною.

З 2016 року, у зв’язку із  реформуванням системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні, підготовка аспірантів, докторантів у ДМА здійснюється згідно з Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. N 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі за очною (денною) формою навчання та шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

Докторантура в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» функціонує з 2002 року за напрямком  14.01.00 – клінічна медицина з 4 спеціальностей:

  • 01.01 – акушерство та гінекологія
  • 01.02 – внутрішні хвороби
  • 01.03 – хірургія
  • 01.10 – педіатрія

Відповідно до вимог Постанови КМУ від 23 березня 2016 р. N 261, на науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» здійснюється без отримання ліцензії. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради, що затверджується наказом ректора ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» за умови наявності трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії відповідно до вимог Постанови КМУ від 23 березня 2016 р. N 261здійснюється в аспірантурі за  очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання, а також поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ДМА) за 4 спеціальностями:

091 «Біологія»;

221 «Стоматологія»;

222 «Медицина»;

227 «Фізична реабілітація».

Крім того, продовжує функціонувати атестована та затверджена Міністерством освіти і науки України аспірантура згідно з Постановою КМУ від 1 березня 1999 р. N 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», яка залишається чинною для осіб, які вступили до аспірантури до 2016 року, за 36 науковими спеціальностями:

Підготовка магістрів медицини останнього – 2015 року набору проводиться   одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку фахівців згідно з затвердженими Міністерством освіти і науки України 30 спеціальностями:

Сайт відділу аспірантури та докторантури >>