Меню
 • header08

Психологічна служба

(лабораторія психофізіологічних досліджень)

 Дніпропетровська медична академія є одним із небагатьох вузів України, де багато років існує психологічна служба, яка була створена у 1991 році з ініціативи ректора, доктора медичних наук, професора Л.В. Новицької-Усенко.  Лабораторію очолює  канд. психологічних наук Канюка Галина Степанівна.

Необхідність психологічного забезпечення вищої професійної освіти  і потреба в психологічній службі вузу давно визнана вченими і практиками, та на час її створення в нашому медичному інституті  подібних структурних підрозділів не існувало в жодному  вищому навчальному закладі України. Єдиним аналогом була психологічна лабораторія одного з підприємств оборонної промисловості нашого міста. Питання про відкриття такої служби в Дніпропетровському медичному  інституті було вирішене на рівні Міністерства охорони здоров’я України. Фахівці нашої психологічної служби, яка одержала назву «Лабораторії психофізіологічних досліджень», мали забезпечувати психологічний супровід студентів протягом всього навчання в вузі, а також проводити психофізіологічне тестування для відбору кандидатів на медичні спеціальності найвищої категорії складності (хірургія, анестезіологія).

Нині діяльність лабораторії спрямована на  формування  професійно компетентної , психологічно і фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка відповідає вимогам сучасного суспільства  щодо рівня знань і особистісних якостей майбутніх лікарів.

У структурі професійної компетентності особистісна складова визнається не просто значущою, а визначальною в кінцевому підсумку якості підготовки професіонала. До компетенцій майбутнього лікаря, які необхідно формувати в ході навчання, відносяться: вміння спілкуватися з різними людьми, вміння співчувати і проявляти альтруїзм, вміння приймати самостійні рішення і брати на себе відповідальність, а також вміння прогнозувати можливі наслідки своїх дій. Тому у вирішенні багатьох  проблем студентів  функції  психологічної служби особливо важливі. В зв’язку з цим  основна мета роботи нашої лабораторії пов’язана  не тільки з наданням студентам психологічної допомоги та підтримки, а й з розвитком у майбутніх фахівців необхідних професійних  компетенцій . 

У своїй діяльності психологічна служба керується:

 • наказом Міністерства освіти № 1248 «Про поліпшення соціально - педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах 3-4-рівнів акредитації» від 30.12.2009р.;
 • «Положенням про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 23.07.2009г.;
 • «Положенням про лабораторію психофізіологічних досліджень в медичній академії»;
 • «Етичним кодексом практичного психолога».

Базовими принципами нашої психологічної служби є:

 • Принцип доступності психологічних і соціально-педагогічних послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Принцип розвитку передбачає розвиток не тільки об'єктів психологічного впливу, а й розвиток системи управління навчально-виховним процесом.
 • Принцип науковості означає, що вся діяльність психологічної служби ґрунтується на наукових підходах, а методи, методики і технології, які застосовуються в діяльності фахівців психологічної служби, є науково обгрунтованими, валідними та надійними.
 • Принцип конфіденційності передбачає збереження таємниці звернення людини в психологічну службу і без його згоди особиста проблема не підлягає розголосу.

Основні напрями діяльності:

 1. Психологічне тестування студентів впроваджено для визначення ступеня розвитку у них професійно - важливих особистісних якостей:
  • психофізіологічних характеристик (типу нервової системи, працездатності, витривалості, стресостійкості);
  • інтелектуальних можливостей (швидкості когнітивних функцій і рівня загального інтелектуального розвитку);
  • комунікабельності (уміння спілкуватися з пацієнтами);
  • рівня емпатії ( альтруїзм, співчуття і милосердя).

Це дозволяє прогнозувати успішність майбутньої навчальної і професійної діяльності кожного студента  і своєчасно звертати його увагу на свої «проблемні» психологічні характеристики.

 1. Психологічне консультування спрямовано на надання допомоги у вирішенні особистих проблем студентів та на інформування кожного з них про наявність сильних і слабких психологічних якостях з метою профілактики складнощів у навчальній і професійній діяльності.
  Це сприяє оперативному виходу студентів з депресивних станів, нормалізації настрою, активності і почуття впевненості в собі.
 2. Психокорекційна робота сприяє тренуванню і розвитку навчальних навичок студентів, професійно-важливих особистісних якостей і творчих здібностей майбутніх лікарів. Цей напрямок включає тренінги навчання, спілкування та особистісного зростання, які проводяться для всіх бажаючих студентів. На цих заняттях відпрацьовуються прийоми конструктивного спілкування, основні способи попередження конфліктів, шляхи подолання стресових станів і ін.
 3. Соціологічні опитування українських та іноземних студентів різних курсів, спрямовані на вивчення побутових, навчальних, соціально-психологічних, національних та інших проблем, які дозволяють вивчити:
  • динаміку ставлення студентів до обраної професії;
  • оцінку студентами якості викладання різних дисциплін;
  • думку студентів про особливості освітнього та виховного процесів в академії;
  • ефективні форми контролю самостійної роботи студентів та ін.

Це сприяє розробці нових форм і напрямків у роботі зі студентською молоддю та вчасному прийняттю управлінських рішень в питаннях виховання і освіти майбутніх лікарів.

 1. Унікальним напрямком роботи психологічної служби нашої академії є дослідження в області медичної дерматогліфіки, пов'язаної з психофізіологічними особливостями особистості.

Застосування науково-обгрунтованих методів дозволяє виявити взаємозв'язки генетичних маркерів з різними проявами фізичних здібностей і психологічних характеристик людини. Ця технологія використовується для прогнозу фізичних здібностей і оцінки придатності до спортивної спеціалізації, а також ранньої профорієнтації особистості.

Лабораторія психофізіологічних досліджень постійно удосконалює програми діагностики особливостей людини для виявлення особистісного потенціалу індивідуума на різних вікових етапах його розвитку. Фахівці лабораторії беруть участь в роботі Університету «Золотого віку», де проводяться наукові дослідження з вивчення когнітивних функцій у літніх людей.

Співробітники лабораторії надають методичну допомогу кафедрам у науково-дослідній роботі, публікують свої матеріали в періодичних виданнях, беруть участь у науково-практичних конференціях, про що свідчать дипломи і сертифікати, отримані нашими провідними психологами. Також психологічна служба нашої академії співпрацює з лабораторією організаційної психології Інституту психології  ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Багаторічний досвід роботи психологічної служби медичної академії свідчить про те, що така структура є необхідним компонентом сучасної вищої професійної освіти. У своїй діяльності вона орієнтована, перш за все на особистісно-професійний розвиток студентів - майбутніх фахівців, готових до ефективної діяльності.

 

 Регламент

 • Психологічне тестування студентів 1 курсу пн - пт 8.30 - 16.30
 • Консультування по результатам психофізіологічного тестування пн - пт 10.00 - 17.30
 • Консультування по особовим та сімейним питанням пн. 16.30-18.30
 • Тренинг спілкування для студентів ср. 10.00 - 17.30
 • Консультації для викладачів та співробітників вт, пт 10.00-17.00

 

Наша адреса:  пр. Д. Яворницького, 24