Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Студентське наукове товариство ДДМУ нараховує 38 наукових гуртків, що охоплюють понад 400 студентів. Це створює умови для творчої діяльності, набуття впевненості у своїх можливостях опанування науковими матеріалами, в досягненні необхідних професійних якостей.

Робота СНТ реалізується в таких напрямах:

 • проведення фрагментів експериментальних та клінічних досліджень;
 • організація та проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів наукових та навчально-методичних робіт на базі університету;
 • підготовка доповідей та участь у міжнародних, національних, міжвишівських, підсумкових і міжкафедральних наукових конференціях;
 • поточна інформаційно-організаційна робота;
 • виконання досліджень із залученням грантів;
 • публікація результатів у вітчизняних і закордонних фахових виданнях.

В університеті створені належні умови для виконання студентами-науковцями фрагментів науково-дослідних робіт у позааудиторний час, активізована робота серед студентів з винахідницької діяльності. Останнім часом підвищився рівень публікацій результатів наукових робіт студентів та молодих учених з акцентом на підготовку статей, у тому числі у фахових виданнях.

Науковий керівник СНТ – професор Ігор Володимирович Твердохліб. Під його керівництвом товариство щорічно організує та проводить понад 30 конференцій різного рівня. Протягом останніх років на базі ДДМУ проводиться щорічна конференція студентів та молодих учених «Новини та перспективи медичної науки». У 2022 році відбулась 22-а підсумкова конференція за участю 275 науковців, у т.ч. 222 студентів. Оргкомітет конференції регулярно готує та публікує збірник матеріалів конференції.

Молоді науковці ДДМУ беруть участь у наукових форумах, що проводяться в інших закладах нашої країни, а також за її межами, отримують дипломи переможців на різних студентських наукових конференціях і конгресах, всеукраїнських студентських олімпіадах, національних конкурсах наукових робіт. Протягом останніх п’яти років переможцями олімпіад і конкурсів стали 39 студентів, отримано 85 дипломів переможців на конференціях і конгресах в Україні та за її межами. За участю студентів опубліковано 195 статей у журналах, у тому числі таких, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Студенти ДДМУ неодноразово ставали Лауреатами премій НАН та НАМН Україні, інших галузевих премій. Матеріальне заохочення студентів до участі в наукових дослідженнях регулюється «Положенням про порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічної стипендії».

Соціальні виклики останніх років, карантинні заходи та воєнний стан не зупинили діяльність студентського наукового руху. Попри всі складнощі в закладі організована система роботи, що дозволяє не лише подолати обмеження дистанційного спілкування, а й розширити можливості нових форм співпраці завдяки збільшенню кількості учасників наукових зустрічей різних рівнів. Стало актуальним запрошувати на такі зібрання провідних фахівців різних кафедр нашого університету, інших закладів України, а також фахівців з-за кордону. Триває активна робота колективу університету, спрямована на удосконалення потенціалу розвитку студентської наукової діяльності.