Меню
  • Students

Студентське наукове товариство академії нараховує 40 наукових гуртків, що охоплюють понад 450 студентів. Це створює умови для творчої діяльності, набуття впевненості в своїх можливостях оволодіння науковими матеріалами, в досягненні необхідних професійних якостей.

Робота СНТ ґрунтується на загальних принципах, що визначені Статутом СНТ, і включає

  • проведення фрагментів експериментальних та клінічних досліджень;
  • організацію та проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів наукових та навчально-методичних робіт на базі ДМА;
  • підготовку матеріалів доповідей та участь у міжнародних, національних, міжвузівських, підсумкових, факультетських і міжкафедральних наукових конференціях;
  • поточну інформаційно-організаційну роботу;
  • видання студентського наукового журналу “Дніпровський медичний часопис”;
  • підтримку та розвиток офіційного веб-сайту СНТ ДМА.

В академії створені належні умови для виконання студентами-науковцями фрагментів науково-дослідних робіт у позааудиторний час, активізовано роботу серед студентів з винахідницької діяльності. Останнім часом підвищено рівень публікацій результатів наукових робіт студентів та молодих учених з акцентом на підготовку статей, в тому числі у фахових виданнях.

Актив наукового товариства (голова СНТ – Н.С.Петрук) проводить регулярне інформування всіх кафедр ДМА та членів СНТ про планові наукові заходи (конференції, конкурси, олімпіади, тощо), що проводяться за участю студентів і молодих учених; взаємодію з іншими молодіжними громадськими органі-заціями ДМА, міста Дніпропетровська та Дніпропетровської області; організацію міжкафедральних і внутрішньовузівських наукових студентських заходів; організацію на базі ДМА конференцій різного рівня.

Науковий керівник студентського наукового товариства - професор Ігор Володимирович Твердохліб. Під керівництвом професора І.В.Твердохліба Рада молодих учених та студентське наукове това-риство нашої академії щорічно організують та проводять понад 30 конференцій різного рівня на базі ДМА. Протягом останніх років на базі ДМА проводиться щорічна Міжнародна студентська наукова кон-ференція, оргкомітетом якої регулярно готується і видається збірник матеріалів конференції. У 2009 році започатковано нову ініціативу – створення періодичного молодіжного журналу в електронному форматі на відродженій веб-сторінці СНТ, який має назву «Дніпровський медичний часопис».

Молоді науковці академії беруть плідну участь у наукових форумах, що проводяться в інших містах нашої країни та за її межами, та отримують дипломи переможців на різних студентських наукових конференціях і конгресах, всеукраїнських студентських олімпіадах, національних конкурсах наукових робіт. Студенти ДМА неодноразово ставали Лауреатами премій НАН та НАМН Україні, інших галузевих премій. У закладі створена і діє система нагородження найкращих молодих науковців іменними преміями Л.В.Новицької-Усенко, С.Є.Стебельського, В.М.Дзяка.