Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Первинна організація Профспілки створюється на добровільних засадах в юридичних особах галузі охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери, незалежно від форм власності; у навчальних закладах галузі різних рівнів акредитації за наявності не менше 3-х осіб, які є членами Профспілки, або виявили бажання вступити до неї та утворити первинну профспілкову організацію.

Повноваження виборних органів первинної профспілкової організації визначаються Статутом Профспілки працівників охорони здоров’я.

Метою діяльності профспілкової організації є здійснення представництва та  захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена Профспілки на працю, гідну оплату праці, підвищення життєвого рівня, забезпечення інших прав та інтересів.

Основними завданнями профспілкового комітету первинної профспілкової організації є:

 1. організація виконання завдань Профспілки, рішень зборів та вищих профспілкових органів; 
 2. укладання та контроль за виконанням колективного договору, звітування про його виконання на загальних зборах трудового коллективу; 
 3. вирішення спільно з роботодавцем питань запровадження, перегляду норм праці;
 4. розробка разом з роботодавцем напрямів розподілу коштів фонду споживання, участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, установи, організації, закладу, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
 5. вирішує спільно з роботодавцем питання робочого часу і часу відпочинку, погодження графіків змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу; 
 6. вирішення разом з роботодавцем питання щодо соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; 
 7. участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; 
 8. участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації; 
 9. представництво інтересів працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі; 
 10. прийняття рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором; 
 11. дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами; 
 12. участь у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснення контролю за відшкодуванням відповідним державним фондом страхових виплат потерпілому на виробництві або при виконанні працівником трудових обов’язків, при професійному захворюванні тощо згідно чинного законодавства;
 13. здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків; 
 14. здійснення контролю за поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей; 
 15. здійснення контролю за наданням пенсіонерам та інвалідам – членам Профспілки, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі Статутом підприємства, установи або організації та колективним договором; 
 16. через своїх представників у комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей; 
 17. сприяння розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, фізичної культури і спорту, туризму; 
 18. організація виконання рішень профспілкових зборів, вищих профспілкових органів; 
 19. розгляд заяв і скарг членів Профспілки, представляє і захищає їх інтереси у вирішенні трудових спорів з роботодавцем, в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах;