Меню
  • header08

 

Науково-практичний журнал Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія

Дніпровський державний медичний університет. Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини

Редакційна колегія: 

Головний редактор  А. Д. Дюдюн

Л.Х. Алі, Д. Г. Башмаков, Ю.К. Больбот, С. А. Бондар, М. О. Дудченко, В. К. Захаров, С. В. Захаров, В. В. Колдунов, Г. М. Кременчуцький, Г. І. Макуріна, В. Й. Мамчур, Л. Ю. Науменко, Т. О. Перцева, Л. А. Погребняк, Н. М. Поліон, В. О. Потапов, Н. Ю. Резніченко, Т. В. Святенко, В. І. Снісар, Старостіна О.А., В. П. Стусь, І. С. Шпонька

Відповідальний секретар В. В. Горбунцов

Редакційна рада: Р. Ф. Айзятулов (Слов'янськ), Ю. В. Андрашко (Ужгород), Г. М. Бєляєв (Харків ), Л. А. Болотна (Харків), Г. М. Бондаренко (Харків), В. А. Бочаров (Одеса), А. Ш. Ваісов (Ташкент),С.О. Возіанов (Київ), С. О. Галникіна (Тернопіль), В. В. Гладишев (Запоріжжжя), І. І. Горпинченко (Київ), А. М. Дащук (Харків), О. І. Денисенко (Чернівці), Г. М. Драннік (Київ), Л. Д. Калюжна (Київ), С. Г. Карімов (Баку), Л. М. Ковальова (Одеса), Б. Г. Коган (Київ), В. Г. Кравченко (Полтава), А. І. Курченко (Київ), Я. Ф. Кутасевич (Харків), М. М. Лебедюк (Одеса), О. І. Літус (Київ), О. І. Макарчук (Дніпро), О. Є. Нагорний (Київ), С. Г. Свирид (Київ), В. І. Степаненко (Київ), В. Є. Ткач (Івано-Франківськ), О. Є. Федоренко (Київ)

Виходить чотири номери на рік

Видавництво:
49046, м. Дніпро, вул. Радистів, 14,
Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини.

Свідоцтво на видавничу діяльність: Серія КВ №22919-12819ПР від 26.09.2017 р.

Адреса редакції:
49074, м. Дніпро, вул. Байкальська, 9а,
Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини. Редакція журналу «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія»

Тел.: (056) 725-59-25
Факс: (0562) 27-59-29
http://advcd.org/


scientific medical journal Dermatovenerology. Cosmetology. Sexopathology.

Dnipropetrovschina Association of dermatologists, venereologists and cosmetologists

Editorial board:

Editor-in-Chief A.D.Dyudyun
H.Aly, D.G.Bashmakov, Yu.K.Bolbot, S.A.Bondar, N.A.Dudchenko, V.V.Koldunov, G.N.Kremenchutskiy, G.I.Makurina, V.I.Mamchur, L.Yu.Naumenko, T. A. Pertseva, L.A.Pogrebnyak, N.N.Polion, V.A.Potapov, N.Yu.Reznichenko, I.S.Shponka, V.I.Snisar, O.A.Starostina, V.P.Stus, T.V.Svyatenko, S.V.Zakharov, V.K.Zakharov

Executive secretary V. V. Gorbuntsov 

Scientific Editorial boardF.Aiziatulov (Sloviansk), Yu.V.Andrashko (Uzhgorod), G.M.Belyaev (Kharkiv), V.A.Bocharov (Odesa), L.A.Bolotna (Kharkiv), G.M.Bondarenko (Kharkiv), A.M.Daschuk (Kharkiv), O.I.Denisenko (Chernovtsy), A.Ye.Fedorenko (Kyiv), V.V. Gladyshev (Zaporizhya), S.A. Halnykina (Ternopil), I.I. Horpinchenko (Kyiv), A.D.Kalyuzhnaya (Kyiv), S.G.Karimov (Baku), B.G.Kogan (Kyiv), L.N.Kovalyova (Odesa), V.G.Kravchenko (Poltava), A.I.Kurchenko (Kyiv), Ya.F.Kutasevich (Kharkiv), M.N.Lebedyuk (Odesa), A.I.Litus (Kyiv), A.I.Makarchuk (Dnipro), A.Ye.Nagorniy (Kyiv), V.I.Stepanenko (Kyiv), S.G.Svyryd (Kyiv), V.E.Tkach (Ivano-Frankivsk), A.Sh.Vaisov (Tashkent), S.A.Vozianov (Kyiv)

 

Ukraine, 49046,
Dnipro, Radistov str., 14,
“Dnipropetrovschina Association of Dermatologists, Venereologists and Cosmetologists”
Tel.: (056) 725-59-25
Fax: (0562) 27-59-29