Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

29.08.2023 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 08.601.080 з приводу захисту дисертаційної роботи здобувачки ступеня доктора філософії аспіранта кафедри педіатрії 1 та медичної генетики ДДМУ Анни Олександрівни Товарницької, на тему: «Вигодовування грудним молоком та ризик виникнення патологічних станів у передчасно народжених дітей», галузь знань - 22 Охорона здоров’я, спеціальність 228 «Педіатрія».

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Олександр Євгенович Абатуров.

Дисертація присвячена вивченню впливу мікроРНК грудного молока на стан здоров’я і розвиток ускладнень при виходжуванні передчасно народжених дітей. 

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.080і: (голова  - професор, завід. кафедри медицини катастроф та військової медицини Олена Юріївна Сорокіна, ДДМУ) у складі: Мавропуло Тетяна Карлівна, - професор, завід. кафедри педіатрії 3 та неонатології, ДДМУ; Знаменська Тетяна Костянтинівна, членкор. НАМН України, д.мед.н, професор, ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України" м. Київ; Клименко Тетяна Михайлівна, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет, м. Харків;Похилько Валерій Іванович, д.мед.н., професор, Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, зазначили наукову новизну одержаних результатів:

  • Уперше визначено рівень концентрації екстрацелюлярної miR-148а та miR-155 в грудному молоці матерів передчасно народжених дітей з проблемами адаптації, що дозволило вивчати вплив цих miR на перебіг патологічних процесів, притаманних недоношеним новонародженим.
  • Вперше встановлено наявність взаємозв’язку між рівнем концентрації miR в грудному молоці матерів та клініко-анамнестичними особливостями перебігу патологічних станів, притаманних недоношеним новонародженим.
  • Вперше продемонстровано, що підвищення концентрації miR-155 в грудному молоці матері сприяє посиленню експресії фактору транскрипції FOXP3 та перешкоджає розвитку НЕК в недоношених новонароджених. Вперше виявлено, що підвищення рівня miR-148aсприяє зниженню експресії фактору транскрипції T-bet, що також чинить протекторний вплив на стінки кишківника.
  • Вперше доведено прямий взаємозв’язок рівня експресії фактору транскрипції T-betта зворотний взаємозв'язок рівня експресії фактору транскрипції FOXP3 в імуноцитах зішкребу букальної слизової оболонки новонароджених з клінічним розвитком НЕК.
  • Виділені фактори ризику та критерії діагностики та розроблені математичні моделі ймовірності розвитку та діагностики РДС, ретинопатії, НЕК, БЛД у недоношених новонароджених.

На підставі прилюдного захисту дисертації члени спеціалізованої вченої ради ухвалили присудити ступінь доктора філософії за спеціальністю «Педіатрія», галузь знань «Охорона здоров’я» Анні Олександрівні Товарницькій.