Меню
  • header08

Дорогі наші студенти!
Dear our students!

Наближається початок нового, 2022-2023 навчального року в Дніпровському державному медичному університеті. Це одна з найяскравіших та найочікуваніших подій для нашого славетного навчального закладу.

Для кожного з вас – це нова сходинка для отримання професійних знань та навичок лікувального мистецтва.

Ми розпочинаємо новий навчальний рік у дуже складний та відповідальний період життя нашої країни, яка бореться за свою свободу та незалежність. Однак нам не звикати. Ми всі разом – викладачі ДДМУ, наші вітчизняні та іноземні студенти, загартовані випробуваннями попередніх років, довели нашу здатність якісно навчатися в умовах пандемії COVID-19 та успішно завершили навчальний рік в умовах воєнного стану.

Сьогодні весь світ пишається стійкістю українського народу, професіоналізмом, мужністю та героїзмом захисників України. Лідери багатьох держав вважають за честь особисто відвідувати нашу країну та надавати підтримку.

Підтримка, якої чекає від вас наша країна та наш університет – це ваше успішне навчання.

Сьогодні місто Дніпро залишається найбільш захищеним, економічно потужним форпостом нашої держави. У повному обсязі працюють всі підприємства, установи, заклади побуту та харчування.

Наш університет проводить комплекс підготовчих заходів до нового навчального року. Серед найважливіших пріоритетів - повне та якісне забезпечення навчального процесу, безпека здоров'я та життя студентів, відповідні побутові умови.

Інформуємо вас, що, враховуючи вищезазначене, передбачаються зміни до навчального процесу у 2022-2023 навчальному році, а саме:

  • у осінньому семестрі за розкладом будуть проводитися переважно теоретичні заняття;
  • у весняному семестрі проводитимуться переважно практичні заняття (оволодіння практичними навичками);
  • термін навчання в осінньому семестрі буде скорочено, а у весняному буде подовжено;
  • вартість навчання для всіх студентів, незалежно від курсу та спеціальності, знижено.     

Ми плануємо розпочати новий навчальний рік за очною (offline) формою навчання для вітчизняних студентів, та згодом за умови нормалізації безпекових умов у повному складі нашої багатонаціональної студентської сім'ї.

Дорогі наші студенти, громадяни України та іноземних держав! Об'єднуємось навколо рідної alma mater. Гідно відповідаємо на виклики часу, адже нас поєднує найблагородніша у світі професія лікаря.

Дніпровський державний медичний університет радісно чекає всіх тих, хто продовжує навчання, а також молоде поповнення першокурсників, які приєднаються до нашої родини.

Тетяна Перцева, 
в.о ректора ДДМУ,
академік НАМН України, 
доктор медичних наук, професор


Dear our students!

The beginning of the new, 2022-2023 academic year at the Dnipro State Medical University is approaching. This is one of the brightest and most anticipated events for our glorious university.

For each of you, this is a new stepping stone to gaining professional knowledge and skills in the art of treatment.

We are starting a new academic year in a very difficult and responsible period of the life of our country, which is fighting for its freedom and independence. All of us - the teachers of the Dnipro State Medical University, our domestic and foreign students, tempered by the tests of previous years, proved our ability to study well in the conditions of the COVID-19 pandemic and successfully completed the academic year at the time of military situation.

Today, the whole world is proud of the Ukrainian people resistance, the professionalism, courage and heroism of the defenders of Ukraine. Leaders of many countries consider it an honor to personally visit our country and provide support.

The support that our country and our university expects from you is your successful studies.

Today, the city of Dnipro remains the most protected, economically powerful outpost of our state. All enterprises, institutions, household and catering establishments are working in full.

Our university organizes a set of preparatory events for the new academic year. Among the most important priorities are full and high-quality provision of the educational process, health and life safety of students, appropriate living conditions.

Taking into consideration the abovementioned, we inform you that changes are foreseen to the educational process in the 2022-2023 academic year, namely:

  • in the autumn semester, mainly theoretical classes will be held according to the schedule;
  • in the spring semester, mainly practical classes will be held (mastering of practical skills);
  • the term of study in the autumn semester will be shortened, and in the spring semester will be extended;
  • tuition fees for all students, regardless of course and specialty, have been reduced.

We plan to start the new academic year in the offline form (in campus) of education for domestic students, and when the safety situation will be normalized - for our multinational student family.

Our dear students, citizens of Ukraine and foreign countries!

Let us unite around our native alma mater and respond to the challenges of the times with dignity, because we are united by the world's most noble profession of a doctor.

Dnipro State Medical University welcomes everybody who continues the studies, as well as the first-year students who will join our family.

 

Tatyana Pertseva, 
acting rector, Academician of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine, 
Doctor of Medical Sciences, Professor