Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

1 грудня 2022 року в змішаному форматі відбулося чергове засідання вченої ради університету під головуванням академіка НАМН України, професора Т. О. Перцевої.

На порядку денному стояло 4 питання.

З першого питання порядку денного «Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті. Затвердження тем, наукових керівників та термінів виконання дисертацій» доповідала завідувач аспірантури, професор О. В. Макаренко.

На 1 листопада 2022 року в університеті проходять навчання 124 аспіранти. Серед них 88 – за бюджетною формою, 33 – за очною денною формою, 55 – за очною вечірньою формою. На контрактній формі навчаються 36 аспірантів: 5 – за очною денною формою, 26 – за заочною формою, в т. ч. 5 іноземних громадян. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії продовжується за новими ліцензійними умовами.

У 2021/2022 навчальному році успішно захистилися й отримали дипломи докторів філософії 18 здобувачів за спеціальністю «Медицина», 2 – за спеціальністю «Стоматологія», 3 – за спеціальністю «Педіатрія», 1 – за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» та 1 - «Громадське здоров’я».

Наразі актуальними питаннями підготовки докторів філософії є:

 • оновлення навчального плану, а саме переліку вибіркових дисциплін за напрямами стоматологія та медицина;
 • проведення анкетування здобувачів щодо опанування освітньо-наукової програми;
 • посилення контролю кафедр за виконанням робіт здобувачами наукового ступеня доктора філософії.

З другого питання порядку денного «Підсумки роботи студентського наукового товариства Дніпровського державного медичного університету (2021/2021 навчальний рік)» доповів професор І. В. Твердохліб. Доповідач зупинився на основних напрямах роботи СНТ:

 • проведення фрагментів експериментальних та клінічних досліджень;
 • організація та проведення студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів наукових робіт на базі ДДМУ;
 • підготовка матеріалів та участь у міжнародних, національних, міжвишівських, підсумкових, факультетських і міжкафедральних наукових конференціях;
 • поточна інформаційно-організаційна робота;
 • редагування та видання збірника наукових робіт студентів і молодих учених «Новини і перспективи медичної науки»;
 • підтримка та розвиток вебсайту СНТ і РМВ ДДМУ;
 • сумісні наукові проєкти з науковцями установ України та за її межами.

Основною формою наукового спілкування за умов карантинних обмежень стали конференції та засідання гуртків у форматі онлайн. Також вводилися нові форми наукового спілкування: «Школа клініциста», засідання СНТ у форматі Quis, гри «Що? Де? Коли?», передноворічні зустрічі з іноземними та вітчизняними студентами.

З моменту введення в Україні воєнного стану працює СНТ кафедри медицини катастроф та військової медицини. Тематика засідання: «Навички надання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях». Члени університетської команди бригад екстреної медичної допомоги разом із викладачами провели тренування з надання першої допомоги серед студентів.

У цей час важливою стала міжнародна підтримка наукової діяльності в Україні. Українські вчені та студенти отримали доступ до багатьох європейських платформ:

 • електронні платформи наукової інформації ClinicalKey, Complete Anatomy та Osmosis від компанії Elsevier.
 • ClinicalKey – база даних клінічних знань для медичних працівників і студентів;
 • Complete Anatomy – найдосконаліша у світі платформа 3D анатомії;
 • Osmosis – медична освітня платформа, що використовується студентами-медиками, лікарями та особами, які доглядають за пацієнтами. Бібліотека Osmosis складається з понад 2 тисяч відео.

Крім того, з 28 березня освітня платформа Coursera for Campus стала доступна для всіх українських закладів вищої освіти та студентів безплатно.

У квітні 2022 р. традиційно відбулася XXІІ наукова медична конференція студентів та молодих учених «Новини і перспективи медичної науки», яка пройшла у форматі підсумкових кафедральних і міжкафедральних секційних засідань студентських наукових гуртків. У ній взяли участь кафедри: гістології, патологічної анатомії і судової медицини; інфекційних хвороб; внутрішньої медицини 1; педіатрії 1 та медичної генетики; педіатрії 2; пропедевтики дитячих хвороб; шкірних та венеричних хвороб; професійних хвороб, клінічної імунології і клінічної фармакології; мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології; неврології.

Серед учасників конференції були колеги з навчальних медичних закладів Києва, Вінниці, Одеси, лікарі-інтерни. Усі учасники висловили побажання подальшої роботи з розширення та поглиблення спільної міждисциплінарної діяльності студентських наукових гуртків.

Завданнями на 2022/2023 навчальний рік є:

 1. Активне залучення до поточної роботи на кафедрах студентів-науковців за наступними напрямами: - організація предметних олімпіад на кафедрах; - адекватна підготовка студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових робіт; - забезпечення належних умов для виконання студентами-науковцями фрагментів науково-дослідних робіт у позааудиторний час; - підготовка студентів до участі у студентських наукових заходах всіх рівнів, включаючи національні й міжнародні.
 2. Активізація роботи студентів щодо винахідницької діяльності.
 3. Підвищення рівня публікацій результатів наукових робіт студентів та молодих учених з акцентом на підготовку статей у фахових виданнях, а не лише тез доповідей.
 4. Активне залучення студентів до участі в міжнародних проєктах і програмах стажування.
 5. Проведення студентських науково-практичних семінарів і конференцій на базі ДДМУ з реєстрацією їх у МОН і МОЗ України.

Члени вченої ради одноголосно схвалили доповіді з першого та другого питань порядку денного.

З третього питання порядку денного. Вчена рада провела таємне голосування та затвердила протоколи з присудження звань професора та доцента співробітникам ДДМУ

Також розглядався ряд інших поточних питань життєдіяльності навчального закладу.